ماساژ صورت

ماساژ باعث گردش خون در صورت  و نرم تر شدن و صاف تر شدن و ایجاد درخشش در  پوست صورت می شود .